Regulamin

§1 Informacje ogólne

1. Serwis www.optikea.pl jest własnością Firma Handlowo-Usługowa Stylion Rafał Wróbel z siedzibą w Wola Obszańska 54a, 23-413 Obsza, NIP 9182038288, REGON 060736036, nr BDO 000212126
2. Hurtownia Optikea prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.optikea.pl. Sprzedaż i wysyłka towarów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
3. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Hurtownia Optikea udostępnia na swoich stronach internetowych adresy do innych stron znajdujących się w sieci Internet oraz znaki towarowe producentów i dostawców. Oświadcza jednocześnie, iż nie jest właścicielem tych stron i znaków oraz nie ma wpływu na ich treść. 
5. Każda osoba fizyczna lub prawna może przeglądać zawartość serwisu www.optikea.pl, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (np. rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

§2 Zasady realizacji zamówień oraz dostawy towarów

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie od zarejestrowanych klientów poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.optikea.pl. 
2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
3. Klient zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania danych fałszywych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem (pocztą elektroniczną) informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez www.optikea.pl. 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, hurtownia Optikea zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia oraz o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
6. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od sposobu dostawy, formy płatności oraz specyfiki zamówienia. Płatność za zamówiony towar może być realizowana w następujący sposób : -Płatność w formie pobrania u kuriera -Przedpłata przed odbiorem lub wysyłką towaru
7. Zamówione towary dostarczane są przez: firmę kurierską DHL, DPD, GLS, Pocztą Polską, Inpost lub transportem własnym 
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
9. Zamówione towary są dostarczane wraz z fakturą Vat pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień.
10. Koszt dostawy zamówionego towaru jest ustalany indywidualnie i zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz warunków zamówienia. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące kosztów przesyłki, form płatności i uwarunkowania dostaw znajdują się na stronie Dostawy.

§3 Odstąpienia od umowy, reklamacja towaru oraz rękojmia

1. Hurtownia Optikea nie udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty. Każdy odbiorca hurtowy jest odpowiedzialny zapewnić swoim klientom serwis oraz odpowiada przed klientem za właściwe działanie towaru. 
2. Przyjmuje się, że jeśli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie w chwili odbioru towaru / otrzymania przesyłki traci uprawnienia z tytułu rękojmi. 
3. W przypadku wykrycia wad technicznych (w chwili otrzymania przesyłki), towar należy dostarczyć na adres Hurtowni Optikea wraz z opisem usterki oraz kopią faktury. Wadliwy towar zostanie wymieniony/naprawiony oraz załączony do następnego złożonego zamówienia lub inne.
4. W przypadku gwarancji udzielanych przez producenta towaru, gwarancja na produkt jak najbardziej jest zasadna.

 

§4 Postanowienia końcowe

Regulamin jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z dnia 9 września 2002r./ W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

pixel